نمایش دادن همه 10 نتیجه

بست کمربندی پلاستیکی 15 سانتی

25,900 تومان

بست کمربندی پلاستیکی 15 سانتی متر در ضخامت 3.6 میلیمتر

 طول : 15 سانتی متر ضخامت : 3.6 میلیمتر مواد اولیه : پلی آمید 66

بست کمربندی 25 سانتی

47,100 تومان

بست کمربندی پلاستیکی 25 سانتی متر در ضخامت 3.6 میلیمتر

 طول : 25 سانتی متر ضخامت : 3.6 میلیمتر مواد اولیه : پلی آمید 66

بست کمربندی پلاستیکی 10 سانتی

14,500 تومان

بست کمربندی پلاستیکی 10 سانتی متر در ضخامت 0.25 میلیمتر

 طول : 10 سانتی متر ضخامت : 0.25 میلیمتر مواد اولیه : پلی آمید 66 

بست کمربندی پلاستیکی 15 سانتی

19,500 تومان

بست کمربندی پلاستیکی 15 سانتی متر در ضخامت 2.5 میلیمتر

 طول : 15 سانتی متر ضخامت : 2.5 میلیمتر مواد اولیه : پلی آمید 66

بست کمربندی پلاستیکی 20 سانتی

24,800 تومان

بست کمربندی پلاستیکی 20 سانتی متر در ضخامت 2.5 میلیمتر

 طول : 20 سانتی متر ضخامت : 2.5 میلیمتر مواد اولیه : پلی آمید 66 

بست کمربندی پلاستیکی 20 سانتی

35,400 تومان

بست کمربندی پلاستیکی 20 سانتی متر در ضخامت 3.6 میلیمتر

 طول : 20 سانتی متر ضخامت : 3.6 میلیمتر مواد اولیه : پلی آمید 66

بست کمربندی پلاستیکی 30 سانتی

51,300 تومان

بست کمربندی پلاستیکی 30 سانتی متر در ضخامت 3.6 میلیمتر

 طول : 30 سانتی متر ضخامت : 3.6 میلیمتر مواد اولیه : پلی آمید 66

بست کمربندی پلاستیکی 35 سانتی

63,800 تومان

بست کمربندی پلاستیکی 35 سانتی متر در ضخامت 3.6 میلیمتر

 طول : 35 سانتی متر ضخامت : 3.6 میلیمتر مواد اولیه : پلی آمید 66

بست کمربندی پلاستیکی 37 سانتی

88,800 تومان

بست کمربندی پلاستیکی 37 سانتی متر در ضخامت 4.8 میلیمتر

 طول : 37 سانتی متر ضخامت : 4.8 میلیمتر مواد اولیه : پلی آمید 66

بست کمربندی پلاستیکی 37 سانتی

172,000 تومان

بست کمربندی پلاستیکی 37 سانتی متر در ضخامت 7.6 میلیمتر

 طول : 37 سانتی متر ضخامت : 7.6 میلیمتر مواد اولیه : پلی آمید 66